Polska Izba Ubezpieczeń

Wróć do wszystkich klientów

PIU: 31 mld zł trafiło do poszkodowanych

Po trzech kwartałach 2018 r., ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom prawie 31 mld zł. Najwięcej odszkodowań oraz zlikwidowanych szkód dotyczyło tradycyjnie ubezpieczeń komunikacyjnych.

 

Najważniejsze dane o rynku ubezpieczeń po III kw. 2018 r.

·         Ponad 70 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające gospodarkę i finanse publiczne poprzez krajowe obligacje i inne papiery o stałej kwocie dochodu

·         Prawie 17 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki zainwestowane długoterminowo w akcje spółek z GPW i inne papiery o zmiennej kwocie dochodu

·         1 mld zł podatku dochodowego do budżetu państwa

·         Ubezpieczyciele zebrali ponad 46 mld zł składek, o 0,3 proc. więcej niż rok wcześniej

 

Rynek komunikacyjny

Najważniejsze liczby:

 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z OC wyniosły 6,6 mld zł (wzrost o 4,2 proc.)
 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z AC wyniosły 3,7 mld zł (wzrost o 9,4 proc.)
 • 568,7 to średnia składka z rocznej umowy OC ppm w III kwartale 2018 r. To o 0,1 proc. mniej niż rok wcześniej
 • 7 428 to średnia szkoda z umowy OC ppm na koniec III kw. 2018 r. To o niecałe 3 proc. więcej niż rok wcześniej

- Cały rok 2018 r. to wyhamowywanie wzrostu składki w ubezpieczeniach obowiązkowych OC ppm. W tej chwili nie toczą się prace nad regulacjami, które mogłyby w sposób nagły zwiększyć koszty odszkodowań i świadczeń. To z kolei zmniejsza prawdopodobieństwo nagłego wzrostu cen – mówi Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Rynek majątkowy (Dział II bez ubezpieczeń komunikacyjnych)

Najważniejsze liczby:

 • Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 12,4 mld zł i była o 10,6 proc. wyższa niż rok wcześniej
 • Największy udział w składce na rynku majątkowym mają ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (2,4 mld zł, wzrost o 16,7 proc.), ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (2,4 mld zł, wzrost o 2,5 proc.) oraz ubezpieczenia OC ogólnego  (1,6 mld zł, wzrost rok do roku o 12,7 proc.)

- Raport PIU pt. „Klimat ryzyka. Jak prewencja i ubezpieczenia mogą ograniczyć wpływ katastrof naturalnych na otoczenie?” pokazuje wyraźnie, że kolejne lata to coraz częstsze występowanie gwałtownych zjawisk pogodowych. Bez dobrej polityki zarządzania ryzykiem, musimy liczyć się niestety także z coraz większymi szkodami z tego tytułu – wyjaśnia Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Rynek życiowy

Najważniejsze liczby:

 • Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 16,4 mld zł (spadek o 10,3 proc.)
 • Wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 15,9 mld zł (wzrost o 5,1 proc.)

- Znamy już kształt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Cele PPK będą realizowane z udziałem ubezpieczycieli. Część zakładów ubezpieczeń zdecyduje się na oferowanie PPK, część natomiast na pośredniczenie w oferowaniu planów, stworzonych w ramach grupy kapitałowej – mówi J. Grzegorz Prądzyński.

Wyniki finansowe ubezpieczycieli

 • Zysk netto ubezpieczycieli życiowych po III kw. 2018 wyniósł 2 mld zł i był o 5,6 proc. wyższy niż rok wcześniej.
 • Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli III kw. 2018 r. z zyskiem 3,7 mld zł, co oznacza wzrost o 24,6 proc., ale jedna trzecia tego wyniku to dywidenda z PZU Życie SA do PZU SA, ujęta już w zeszłorocznym zysku netto ubezpieczycieli życiowych

Wynik techniczny ubezpieczeń na życie wyniósł 2,4 mld zł i był niższy niż rok wcześniej o 0,5 proc. Wynik techniczny ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 2,4 mld zł i był o 57 proc. wyższy niż rok wcześniej. Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy na koniec III kw. 2018 r. wyniósł 1 mld zł, a podatek od aktywów – ok. 540 mln zł.


Polska Izba Ubezpieczeń jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce. Do podstawowych zadań PIU należy wspieranie ustawodawcy w zakresie kształtowania prawa asekuracyjnego. Izba prowadzi także działania mające na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz prowadzenie wielostronnego dialogu na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń w naszym kraju. Polska Izba Ubezpieczeń działa od 1990 roku.

 • Marcin Tarczyński
 • Menedżer ds. komunikacji i analiz
 • m.tarczynski@piu.org.pl
 • 22 420 51 27
 • Polska Izba Ubezpieczeń