Fidelity International

Wróć do wszystkich klientów

Perspektywy dochodów z portfela multi asset

Sprzeczne sygnały z rynków obligacji i akcji

Szokująca decyzja Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej zastała wielu inwestorów z opuszczoną gardą, ponieważ rynki nastawiały się w większości na głos za pozostaniem w Unii. Rynki stanęły teraz w stanie zawieszenia co do polityki, nie tylko w kwestii przyszłych relacji handlowych pomiędzy Wielką Brytanią a Unią, lecz także w kwestii wpływu decyzji brytyjskiej na szeroko pojętą możliwość oraz potrzebę osiągnięcia integracji europejskiej. Krótkoterminowo przewidujemy, że zaufanie inwestorów zostanie istotnie naruszone w przyszłych miesiącach, jeżeli firmy wstrzymają się z inwestycjami, a ludzie nie będą mieli pewności co do przyszłości gospodarczej.

Sygnały z rynków obligacji i akcji również komplikują prognozy dla inwestorów poszukujących dochodów z inwestycji. Zyski z obligacji spadają od pewnego czasu i spadały również w czerwcu, co odzwierciedla wyceny rynkowe przy mniejszym wzroście w przyszłych latach. Fakt, iż zyski z wielu obligacji rządowych są obecnie ujemne, również sugeruje, że zapotrzebowanie inwestorów na bezpieczną przystań nie zostało jeszcze zaspokojone. Jednak tak długo, jak długo inwestorzy będą ignorować zagrażającą im krzywą zysku, nie będą to inwestycje pozbawione ryzyka, lecz globalne rynki akcji w większości podniosły się już po spadkach, które nastąpiły po referendum brytyjskim. Prawdopodobnie będziemy obserwować dalsze wahania w przyszłych miesiącach, ponieważ rynki zachowują delikatne wyważenie pomiędzy tymi sprzecznymi sygnałami.

Dobry kwartał dla aktywów stałodochodowych

Aktywa stałodochodowe uzyskały wysokie zwroty w drugim kwartale roku, do czego przyczyniły się w główne klasy obligacji, w tym rządowe, powiązane z inflacją, obligacje rynków wschodzących oraz wysokodochodowe. Aktywa o wyższym ryzyku, takie jak obligacje wysokodochodowe, skorzystały z poprawy nastrojów po spadkach, które odnotowaliśmy w lutym. Wyższe ceny ropy i innych towarów również pomogły złagodzić napięcie, szczególnie na rynkach wschodzących oraz na rynku akcji amerykańskich firm energetycznych.

Jednak dobre wyniki obligacji rządowych dają możliwość korekty. Zyski z brytyjskich obligacji skarbowych (UK Gilt) spadły poniżej 1% po referendum w sprawie Brexit, jednak jeżeli inwestorzy będą się zbytnio zajmować rachunkiem bieżącym Wielkiej Brytanii oraz deficytem fiskalnym, może pojawić się nacisk na wzrost zysków. Ekstremalne wyceny innych obligacji rządowych, przy ujemnym oprocentowaniu dziesięcioletnich obligacji niemieckich (Bund), pozostawią niewielki margines wzrostu dla inwestorów, chyba że będą oni przekonani, iż zyski będą dalej spadać. Jeżeli EBC nie będzie kupować obligacji rządowych poniżej stopy bazowej, powinno to trochę złagodzić sytuację spadkową dla zysków z niemieckich „bundów”.

Ukierunkowanie na rynki wschodzące w celu uniknięcia ryzyka politycznego

Mając na uwadze niepewność, jaka zapanowała w Europie, przewidujemy, iż aktywa rynków wschodzących (EM) osiągną lepsze wyniki niż aktywa brytyjskie czy europejskie przy porównywalnych warunkach. Inwestorzy dążący do uzyskania dochodu mogą nadal korzystać z obszarów takich jak zadłużenie rynków wchodzących w walucie lokalnej. Większość aktywów EM w ostatnich kilku latach przechodziła gorsze czasy, przy spadającym wzroście i wysokiej inflacji. Jednak istnieje teraz potencjał spadku inflacji i z tego powodu obligacje rynków wschodzących mogą przynieść większe zyski kapitałowe.

Równocześnie efektem ubocznym brytyjskiego referendum jest ograniczone prawdopodobieństwo, że Fed podniesie stopy procentowe, co w najmniej korzystnym scenariuszu powinno pomóc ustabilizować waluty rynków wschodzących w stosunku do dolara amerykańskiego. W niektórych naszych funduszach dochodowych uwzględniliśmy obligacje azjatyckie, które oferują atrakcyjne zyski dla kategorii inwestycyjnej na poziomie ok. 4%.

W jaki sposób złagodziliśmy wpływ referendum brytyjskiego?

Z racji tego, że aktywa posiadane przez nas w funduszach dochodowych ucierpiały w wyniku wahań rynkowych, podjęliśmy kroki w celu ochrony bazy kapitałowej generującej dochód. Podjęte działania obejmują pozostawienie naszego zaangażowania w USD, np. amerykańskich obligacji wysokodochodowych, bez zabezpieczenia, ponieważ aktywa w walucie amerykańskiej stały się w wyniku tego „więcej warte” w przeliczeniu na funty.

Uwzględniając fakt, iż rynki oczekiwały raczej decyzji za pozostaniem w Unii, skorzystaliśmy z możliwości zabezpieczenia ryzyka wynikającego z naszych brytyjskich, europejskich i amerykańskich akcji w ramach funduszu Global Multi Asset Income Fund. Podczas gdy rynki globalne akcji doświadczały nagłych ruchów związanych z odrzuceniem ryzyka, był to z naszej strony krok korzystny. Mając na uwadze fakt, iż przez większą część roku utrzymywaliśmy krótkie pozycje naszych aktywów brytyjskich, przed referendum w sprawie Brexit wydłużyliśmy te pozycje, a także pozbyliśmy się naszej krótkiej pozycji długoterminowych obligacji rządowych „Gilt futures”.

Długoterminowe możliwości po referendum w sprawie BREXIT

W ramach niektórych naszych funduszy dochodowych posiadamy zaangażowanie w na brytyjskim rynku nieruchomości UK REIT poprzez fundusz Tritax, który zajmuje się wynajmowaniem magazynów dystrybucyjnych dużym sieciom handlowym. Chociaż pozycja ta wraz z szeroko pojętym sektorem nieruchomości UK REIT ucierpiała mocno w wyniku referendum, pozostajemy przekonani co do jej długoterminowych perspektyw i dlatego możemy zaakceptować nawet niższe notowania. Tritax korzysta ze zdywersyfikowanej bazy klientów, wysokich barier dla konkurentów, a także niewielkich spekulacji w dziedzinie budowy magazynów. Z tego powodu jest to atrakcyjna, chociaż marginalna, możliwość dla osób poszukujących dochodu, aby uzyskać zwrot na poziomie ok. 3–4%.