Fidelity International

Wróć do wszystkich klientów

Zmienność: 10 najważniejszych informacji dla inwestorów

Zagłosowanie Wielkiej Brytanii za Brexitem przypomina o tym, że na rynkach finansowych może od czasu do czasu pojawiać się zmienność związana z aktualnymi wydarzeniami. Poniżej przedstawiamy 10 najważniejszych informacji dla inwestorów, które mogą pomóc przeprowadzić portfele przez okresy dużych wahań.

 1. ZMIENNOŚĆ JEST NATURALNYM ELEMENTEM INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH

Od czasu do czasu na rynkach akcji nieuchronnie występuje zmienność, ponieważ inwestorzy reagują nerwowo na zmiany w otoczeniu gospodarczym, politycznym i korporacyjnym. Rynki finansowe ponad wszystko nie lubią niepewności. Są jednak również skłonne do zbyt mocnego reagowania na zdarzenia, które zaciemniają prognozę krótkoterminową. Dla inwestorów ważne jest, aby w tym czasie patrzeć na sytuację z szerszej perspektywy i zachować otwarty umysł. Jeżeli podczas inwestowania od początku będziemy przygotowani na epizody zmienności, ich faktyczne wystąpienie mniej nas zaskoczy, a nasza reakcja będzie prawdopodobniej bardziej racjonalna. Mając otwarty umysł i patrząc na inwestycje z perspektywy długoterminowej, dopuszczającej krótkotrwałą zmienność, inwestorzy są w stanie zachować większą obojętność. Pomaga im to nie tylko utrzymać kurs na długoterminowe cele inwestycyjne, ale także wykorzystywać niższe ceny zamiast utrwalania strat poprzez wyprzedawanie po niskich cenach pod wpływem emocji.

 1. W DŁUŻSZYM TERMINIE RYZYKO ZWIĄZANE Z INWESTOWANIEM
  W AKCJE ZAZWYCZAJ SIĘ OPŁACA

Inwestorzy kapitałowi są zwykle nagradzani za podejmowanie dodatkowego ryzyka
– w porównaniu na przykład z inwestującymi w obligacje skarbowe – przeciętnie wyższymi stopami zwrotu w dłuższym okresie. Należy również pamiętać, że ryzyko i zmienność to nie to samo. Ceny aktywów regularnie wahają się powyżej i poniżej swojej wartości wewnętrznej, ponieważ rynki regularnie notują zwyżki lub spadki. Inwestorzy mogą więc oczekiwać, że zmienność cen będzie stanowiła okazję do zarobku. Na dłuższą metę ceny akcji zależą od zysków przedsiębiorstw i w ujęciu realnym, czyli po uwzględnieniu inflacji, akcje są zazwyczaj bardziej opłacalne niż inne rodzaje inwestycj.

 1. KOREKTY RYNKOWE MOGĄ STWARZAĆ ATRAKCYJNE MOŻLIWOŚCI

Korekty są normalnym elementem rynków akcji; w trakcie hossy zazwyczaj występują wielokrotnie. Korekta na rynku akcji może być dobrą okazją do zainwestowania, ponieważ wyceny stają się atrakcyjniejsze, dając inwestorom możliwość wygenerowania ponadprzeciętnych stóp zwrotu, kiedy rynek się odbije. Częstokroć po największych krótkoterminowych spadkach na rynkach akcji następowały odbicia.

 1. NALEŻY UNIKAĆ PRZERYWANIA I ROZPOCZYNANIA INWESTYCJI

Inwestorzy, którzy się nie wyprzedają, zazwyczaj odnoszą korzyści dzięki długofalowemu trendowi wzrostowemu na rynkach akcji. Kiedy inwestorzy starają się wyczuć rynek, przerywając inwestycje i rozpoczynając nowe, ryzykują zmniejszeniem przyszłych stóp zwrotu wskutek ominięcia najlepszych dni na giełdzie i najatrakcyjniejszych okazji do kupna pojawiających się w czasach zmienności. Stracenie zaledwie pięciu najlepszych dni na giełdzie może mieć znaczący wpływ na stopy zwrotu w dłuższym okresi.

 1. KORZYŚCI Z REGULARNEGO INWESTOWANIA KUMULUJĄ SIĘ

Niezależnie od horyzontu czasowego przyjętego przez inwestora regularne inwestowanie określonej kwoty w fundusze ma sens, na przykład raz w miesiącu albo raz na kwartał. Takie podejście nazywamy uśrednianiem ceny kupna. Chociaż nie stanowi ono gwarancji zysków ani nie chroni przed dekoniunkturą, pomaga unikać inwestowania w ściśle określonym momencie, obniżając przeciętny koszt zakupu jednostek funduszy. I choć z perspektywy inwestorów chcących ograniczać straty regularne oszczędzanie podczas spadków na giełdzie może być sprzeczne z intuicją, to właśnie w tym czasie można dokonać najlepszych inwestycji, ponieważ ceny papierów wartościowych są niższe i zyskują przy jakimkolwiek odbiciu rynkowym (inwestorzy powinni od czasu do czasu weryfikować zawartość swojego portfela i w razie potrzeby ją korygować).

 1. DYWERSYFIKACJA INWESTYCJI POMAGA WYRÓWNYWAĆ STOPY ZWROTU

Dopracowanie alokacji aktywów może być trudne, ponieważ cykle koniunkturalne bywają krótkie i okresowo cechują się dużą zmiennością. W czasie zmienności rynkowej liderem może być jeden sektor lub rynek, a zaraz potem inny. Inwestorzy mogą rozkładać ryzyko związane z poszczególnymi rynkami lub sektorami, inwestując w różnych kierunkach w celu ograniczenia prawdopodobieństwa koncentracji strat. Na przykład posiadanie w portfelu mieszanki aktywów „ryzykownych” (instrumenty kapitałowe, nieruchomości i kredyty) i defensywnych (obligacji rządowych i obligacji posiadających rating inwestycyjny, a także gotówki) może pomóc wyrównywać stopy zwrotu w czasie.

Inwestowanie w aktywnie zarządzane fundusze mieszane może być dobrą alternatywą dla niektórych inwestorów, zapewniając określony poziom aktywów oraz geograficzną dywersyfikację portfela. Takie fundusze są zazwyczaj budowane w oparciu o zwroty na strategicznych aktywach długoterminowych, podczas gdy udziały poszczególnych aktywów są przedmiotem posunięć taktycznych zależnych od przewidywanych warunków. Także rozłożenie inwestycji pomiędzy różne kraje może pomóc ograniczyć korelacje w obrębie portfela i zmniejszyć wpływ ryzyka związanego z poszczególnymi rynkami.

 1. INWESTYCJE W WYSOKOJAKOŚCIOWE I DOCHODOWE AKCJE ZAPEWNIAJĄ REGULARNY DOCHÓD

Systematyczne dywidendy wypłacane przez wysokojakościowe i dochodowe przedsiębiorstwa mogą być szczególnie atrakcyjne, ponieważ element dochodowy jest zazwyczaj stabilny nawet w okresie zmienności rynkowej. Wysokojakościowe, dochodowe akcje to zazwyczaj akcje czołowych światowych marek, które dobrze sobie radzą niezależnie od cyklu koniunkturalnego ze względu na ugruntowane udziały w rynku, duży wpływ na kształtowanie poziomu cen oraz odporność zysków. Takie przedsiębiorstwa zazwyczaj działają w wielu różnych regionach, co wyrównuje skutki nierównomierności wyników regionalnych. Ta zdolność do generowania przyzwoitych całkowitych stóp zwrotu przez cały cykl koniunkturalny czyni z nich użyteczny składnik każdego portfela.

 1. NALEŻY REINWESTOWAĆ DOCHÓD, ŻEBY ZWIĘKSZYĆ CAŁKOWITE STOPY ZWROTU

Reinwestowanie dywidend może z czasem znacząco zwiększyć całkowite stopy zwrotu dzięki odsetkom składanym (zob. wykres 3). Aby uzyskać atrakcyjną całkowitą stopę zwrotu, inwestorzy muszą być zdyscyplinowani i cierpliwi, ponieważ na rynku czas jest najważniejszym chyba, jakkolwiek niedocenianym, składnikiem recepty na sukces. Regularnie wypłacane dywidendy pomagają również w utrzymaniu stabilnych cen akcji, a akcje z dywidendą mogą kompensować erozję wywołaną inflacją.

 1. NIE NALEŻY DAĆ SIĘ PONIEŚĆ PANUJĄCYM NASTROJOM

Popularność różnych kierunków inwestycyjnych bywa zmienna – za przykład może posłużyć technologia, która zatoczyła pełne koło od hossy pod koniec lat 90. XX w. po bessę na początku XXI w. Ogólne nastroje wobec rynków wschodzących ulegają wahaniom wraz z cyklami na rynku towarów giełdowych oraz spowolnieniem wzrostu kluczowych gospodarek, takich jak chińska. W miarę coraz wyraźniejszego zaznaczania się ryzyka wiążącego się z poszczególnymi krajami i sektorami inwestorzy muszą przyjąć podejście dyskryminacyjne, ponieważ analiza fundamentalna typu top-down nie sprawdza się już w przypadku rynków wschodzących. Na inwestorów wciąż jednak czekają doskonałe okazje na rynku akcji, jako że innowacyjne nowe firmy mogą wykorzystywać sprzyjające czynniki długoterminowe, takie jak przyrost demograficzny i rosnący popyt klasy średniej na towary i usługi z sektora opieki zdrowotnej, technologii i dóbr konsumenckich. Najważniejsze, by nie pozwolić euforii albo niepotrzebnemu pesymizmowi przyćmić naszej oceny sytuacji

 1. AKTYWNE INWESTOWANIE MOŻE BYĆ BARDZO SKUTECZNĄ STRATEGIĄ

Kiedy narasta zmienność, elastyczność aktywnego inwestowania może być szczególnie korzystna w porównaniu ze sztywną alokacją w ramach inwestycji pasywnych. Zmienność może stwarzać okazje zwłaszcza dla kupujących akcje w oparciu o analizę fundamentalną typu bottom-up, szczególnie podczas dłuższych zawirowań na rynku. Firma Fidelity zdecydowanie stawia na aktywne zarządzanie. Pomaga nam w tym jeden z największych w całej branży zarządzania aktywami zespołów prowadzących badania po stronie kupna. Ponieważ analizujemy spółki w ujęciu oddolnym, jesteśmy dobrze przygotowani do inwestowania w chwilach, gdy inni inwestorzy mogą się zniechęcać ze względu na okresy wzmożonej zmienności na rynku. Warto też pamiętać, że akcje, których nie posiadają Państwo w swoim funduszu, mogą być równie ważne jak te, które się w nim znalazły. Na każdym rynku akcji istnieją firmy źle zarządzane lub obciążone zdecydowanie trudną prognozą. W aktywnych strategiach takich akcji należy się całkowicie wystrzegać. Ponadto korzyści płynące z nieinwestowania w jedne z najgorszych akcji na rynku narastają z cyklu na cykl oraz z upływem czasu, czyniąc aktywne strategie oparte na badaniach szczególnie atrakcyjnymi dla inwestorów długoterminowych.